Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Algemeen
1.1. #BEDRIJF# (hierna #BEDRIJF#) verkoopt vlees(producten) en aanverwante delicatessen.
1.2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: -#BEDRIJF# gevestigd in de #STRAATNAAM# te #PLAATS#, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternr #HANDELREGISTERNUMMER#; BTW-nr #BTWNUMMER#
– Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan #BEDRIJF# opdracht heeft gegeven tot het leveren van een product.
– Website: de door #BEDRIJF# gehouden website #WEBSHOPLINK#
1.3. #BEDRIJF# behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen c.q. te wijzigen.
1.4 De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aan de Koper beschikbaar gesteld op de website. Bij het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2. Aanbod en Overeenkomst
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze door #BEDRIJF# worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. #BEDRIJF# kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.3 Allergenen: in onze slagerij werken wij met verschillende soorten allergenen. Heeft u een voedselallergie of heeft u een vraag over de samenstelling van onze producten? Wij beantwoorden deze graag.
2.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Hieronder vallen:
– de prijs inclusief BTW;
– de betalingswijze;
– de eventuele afleverkosten en -wijze.
– de overeenkomst kan na de totstandkoming worden gearchiveerd, aangezien deze via het orderformulier toegezonden wordt naar het door Koper opgegeven emailadres. Koper is verantwoordelijk voor het invoeren van een geldig en werkend emailadres.
2.5 Een aanbod aan de potentiele Koper wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden:
– De potentiele Koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevoerd op het daarvoor bestemde invulscherm van de Website en deze gegevens via elektronische weg aan #BEDRIJF# verzonden. Deze zijn door #BEDRIJF# ontvangen.
– of #BEDRIJF# heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiele Koper, hetgeen door de potentiele Koper mondeling en/of schriftelijk is geaccordeerd.
2.6 Een overeenkomst komt tot stand zodra een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd of, als het aanbod via de webshop is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven, juiste e-mailadres. Deze overeenkomst kan worden geannuleerd door #BEDRIJF# indien de Koper niet aan de door #BEDRIJF# gestelde voorwaarden voldoet of indien op een bepaald moment blijkt dat de Koper in het verleden niet heeft voldaan aan de voorwaarden.


3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euros, in overeenstemming met de hiervoor geldige wettelijke voorschriften, en zijn inclusief BTW. De Koper is de prijs verschuldigd die #BEDRIJF# in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan Koper heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd; zolang #BEDRIJF# dit bedrag niet heeft ontvangen, zal #BEDRIJF# geen producten leveren. In afwijkende gevallen blijven producten te allen tijde in eigendom van #BEDRIJF# totdat het volledige, verschuldigde bedrag is ontvangen.
3.2. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door #BEDRIJF# worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven en/of marktschommelingen.
3.4. In afwijking van het vorige lid kan #BEDRIJF# producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan marktschommelingen en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook hierbij inbegrepen.
9.2 De overeenkomsten aangegaan door #BEDRIJF# worden beheerst door Nederlands recht. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.
Winkelwagen